Skladiščenje električne energije

Črpalna hidroelektrarna Kozjak

Projekt črpalne hidroelektrarne Kozjak na Dravi in 400 kV daljnovodne povezave do RTP Maribor je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026« ter s 400 MW vključen tudi kot podporna točka elektroenergetskega omrežja Slovenije in širše. Izvedena je analiza poslovnih priložnosti za ta objekt, v teku pa je pregled možnih tehnologij oziroma BAT opreme, ki lahko zagotovi zahtevam fleksibilnosti na trgu.

Črpalne hidroelektrarne na porečju reke Drave

Na reki Dravi je po izvedenih analizah »Študija možne lokacije ČHE na reki Dravi« še devet potencialnih lokacij. Moč posamezne črpalne hidroelektrarne je med 45 in 300 MW. Obstoječi daljnovodi dajejo veliko prednost lažjemu umeščanju. Ugodne so hidrološke in energetske razmere – spodnji akumulacijski bazeni so obstoječe hidroelektrarne.

Li-Ion baterijski hranilnik 

Namen in cilji uvajanja baterijskih hranilnikov električne energije je v povečanju fleksibilne proizvodnje za potrebe izvajanja storitev izravnave na izravnalnem trgu električne energije ter hkratne razbremenitve obstoječih proizvodnih enot v skupini HSE z vidika dinamičnega obratovanja. V okviru večanja obsega sistemskih storitev za potrebe vzdrževanja frekvence omrežja oziroma ohranjanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom, je predvidena postavitev baterijskega hranilnika energije velikostnega reda nekaj 10 MW. Postavitev je predvidena znotraj zemljišč obstoječih hidroelektrarn. Predvidena aktivacija praznjenja/polnjenja se izvaja glede na tržne razmere in stanja regulacijskih aktivnosti in se vrši iz centrov vodenja DEM in HSE. Namen uvajanja hranilnikov je prav tako tudi v delnem razbremenjevanju nudenja sistemskih storitev s strani obstoječih proizvodnih enot skupine HSE, saj slednje negativno vpliva na energetsko izkoriščanje vodnega potenciala in na življenjsko dobo opreme.