Skladiščenje električne energije

Črpalna hidroelektrarna Kozjak

Projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak na Dravi in 2 x 400 kV daljnovodna povezava do obstoječega mednarodnega daljnovoda Maribor-Kainachtal je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026« ter s 400 MW vključen tudi kot podporna točka elektroenergetskega omrežja Slovenije in širše.

Zgodovina izdelave projektne dokumentacije:

Načrtovane aktivnosti v letu 2023:

Pregledna situacija ČHE Kozjak skupaj z 2 x 400 kV daljnovodom

Slika: Pregledna situacija ČHE Kozjak skupaj z 2 x 400 kV daljnovodom

Prečni prerez črpalne hidroelektrarne Kozjak

 

Slika: Prečni prerez ČHE Kozjak

Nekaj osnovnih podatkov o projektu ČHE Kozjak:

2

Slika: ČHE Kozjak - zgornji akumulacijski bazen in vtočni objekt

Daljnovod: 21,7 kilometra (70 stojnih mest) od tega v:

Cilj družbe Dravske elektrarne Maribor in države je izgradnja strateškega hidroenergetskega objekta, ki bo omogočal hranjenje električne energije ob napovedani postavitvi sončnih in drugih elektrarn, ki koristijo nestanovitne, obnovljive vire.

Deležnikom in javnostim smo za dodatna vprašanja oziroma pojasnila na razpolago preko e-naslova info@dem.si

Črpalne hidroelektrarne na porečju reke Drave

Na reki Dravi je po izvedenih analizah »Študija možne lokacije ČHE na reki Dravi« še devet potencialnih lokacij. Moč posamezne črpalne hidroelektrarne je med 45 in 300 MW. Obstoječi daljnovodi dajejo veliko prednost lažjemu umeščanju. Ugodne so hidrološke in energetske razmere – spodnji akumulacijski bazeni so obstoječe hidroelektrarne.

Li-Ion baterijski hranilnik 

Namen in cilji uvajanja baterijskih hranilnikov električne energije je v povečanju fleksibilne proizvodnje za potrebe izvajanja storitev izravnave na izravnalnem trgu električne energije ter hkratne razbremenitve obstoječih proizvodnih enot v skupini HSE z vidika dinamičnega obratovanja. V okviru večanja obsega sistemskih storitev za potrebe vzdrževanja frekvence omrežja oziroma ohranjanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom, je predvidena postavitev baterijskega hranilnika energije velikostnega reda nekaj 10 MW. Postavitev je predvidena znotraj zemljišč obstoječih hidroelektrarn. Predvidena aktivacija praznjenja/polnjenja se izvaja glede na tržne razmere in stanja regulacijskih aktivnosti in se vrši iz centrov vodenja DEM in HSE. Namen uvajanja hranilnikov je prav tako tudi v delnem razbremenjevanju nudenja sistemskih storitev s strani obstoječih proizvodnih enot skupine HSE, saj slednje negativno vpliva na energetsko izkoriščanje vodnega potenciala in na življenjsko dobo opreme.