Okolje

Center za obdelavo sedimentov

V okviru strategije ravnanja s sedimenti v akumulacijah hidroelektrarn družbe je predvidena postavitev centra za predelavo sedimentov v okolici akumulacije hidroelektrarne Formin. Glede na letne količine sedimentov v akumulacijah so predvidene različne potencialne tehnologije za obdelavo sedimenta:

Vrednotenje in remediacija sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju

S cilji pospešitve prehoda Slovenije h krožnemu gospodarstvu, spodbujanje trajnostne gospodarske rasti ter odpiranje novih delovnih mest, Dravske elektrarne Maribor. d. o. o. skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sofinanciramo aplikativni projekt vrednotenja in remediacije rečnih sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju.

Ključna cilja projekta sta (i) razviti nov postopek remediacije sedimentov in (ii) razviti nove gradbene materiale (opeke in alkalijsko aktivirane materiale - AAM) z uporabo sedimentov iz reke Drave kot surovine. Partnerji v projektnem konzorciju (tj. Zavod za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Dravske Elektrarne Maribor. d. o. o.) smo zasnovali sistematičen delovni načrt, ki ga sestavljajo raziskovalno-razvojne dejavnosti in bodo v celoti zajele razvojni postopek sanacije sedimentov in proizvodnjo gradbenih materialov, od zasnove do dejanske izdelave prototipa. Glavni znanstveni prispevek projekta bo v opredelitvi najuspešnejših postopkov sanacije sedimentov z uporabo novih okolju prijaznih bioloških površinsko aktivnih spojin in v oblikovanju optimalnih mešanic za izdelavo opek in AAM. Vsi raziskani postopki in izdelki bodo poleg tehničnih parametrov, ocenjeni tudi z okoljskega vidika z analizo življenjskega cikla (life cycle assessment - LCA).

Več podatkov o projektu je dostopnih na povezavi http://www.zag.si

Projekt Restart

V začetku leta 2022 smo pričeli s projektom LIFE IP RESTART (polni naslov projekta: Boosting waste recycling into valuable products by setting the environment for a circular economy in Slovenia), ki ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt, v katerega je vključenih 17 partnerjev, je vreden 17 milijonov evrov. Glavni cilj projekta je uvesti celostni nabor komplementarnih tehničnih, digitalnih, okoljskih in družbeno krožnih rešitev predelave različnih vrst odpadkov v Sloveniji. Izvedenih bo šest velikih demonstracij po celotni Sloveniji. Demonstracija C7 predstavlja ureditev odlaganja in predelave rečnih sedimentov znotraj Ptujskega jezera.     

Izkopani sedimenti so odpadni materiali (17 05 06 - Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05), ki se večinoma odlagajo na odlagališča ali ponovno integrirajo v reke ali vodne ekosisteme. Hkrati pa predstavljajo sekundarne surovine pri proizvodnji novih izdelkov z dodano vrednostjo, kot so materiali za geotehnična dela, geopolimeri, opeke, lahki agregati itd. Namen akcije C7 je demonstrirati in spodbuditi recikliranje sedimentov iz vodnih teles. Za vzpostavitev stalnega odstranjevanja in predelave sedimentov v produkte z dodano vrednostjo so načrtovane naslednje aktivnosti: (i) razvoj dolgoročne strategije upravljanja sedimentov za vse rezervoarje DEM s hibridnim numeričnim in fizičnim modeliranjem, (ii) vzpostavitev prvega demo centra za depo sedimentov na akumulaciji Ptujskega jezera in njihova predelava; (iii) pridobitev slovenskega tehničnega soglasja za geotehnične kompozite za vgradnjo v protipoplavne nasipe; in (iv) izgradnja pilotnega protipoplavnega nasipa in vzpostavitev dolgoročnega monitoringa geomehanskih in kemičnih lastnosti.

Z namenom razširitve razvojnih možnosti identifikacij in transformacij težkih kovin v rečnih sedimentih, sodelujemo pri bazičnem projektnem predlogu na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije. Projekt z naslovom »Izotopski odtis kovin kot možno orodje za identifikacijo virov in biogeokemijskih transformacij potencialno toksičnih elementov v rečnih okoljih« naslavlja glavne izzive ki otežujejo določanje izvora težkih kovin (Pb, Zn, Cd) v rekah in rečnih sedimentih na osnovi njihove izotopske sestave. Načrtovana je primerjalna študija porazdelitve in izotopske frakcionacije težkih kovin v rekah na dveh območjih z različno geološko podlago. Preverilo se bo v kakšni meri je izotopska sestava težkih kovin v sedimentih odvisna od izotopske sestave težkih kovin na virih onesnaženja, in kako nanjo vplivajo biogeokemijski procesi med transportom (adsorpcija, sedimentacija, izluževanje iz suspendirane snovi) in v zgodnji diagenezi sedimenta. V sedimentu se bo določilo labilno frakcijo težkih kovin in njihovo izotopsko sestavo, ki je potencialno razpoložljiva organizmom in lahko vstopa v prehranjevalno verigo v občutljivih ekosistemih na raziskovanih območjih. Poseben analitski izziv projekta bo karakterizacija nanodelcev, ki so sicer prisotni povsod v okolju, vendar pa prav zaradi težav z detekcijo in karakterizacijo o njihovem obnašanju in usodi v vodnem okolju in tveganjem za zdravje ljudi in okolja vemo zelo malo.

Več podatkov o projektu je dostopnih na povezavi https://life-restart.si/

Prehodi za vodne organizme

Prehodi za vodne organizmePrehodi za vodne organizme

Prehodi za vodne organizme so tehnični omilitveni ukrep, ki zmanjšuje negativen vpliv hidroenergetskih pregrad na migracijo vodnih organizmov. Evropska vodna direktiva in slovenska zakonodaja predpisujeta gradnjo prehodov za vodne organizme tudi na obstoječih pregradah, ki so bile v preteklosti zgrajene brez njih. Na energetskih pregradah družbe je trenutno funkcionalen le prehod za vodne organizme na hidroelektrarni Mariborski otok. V prihodnjem desetletju je obveza za izgradnjo prehodov na vseh ostalih pregradah. Z njihovo izgradnjo bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja ter povečali družbeno sprejemljivost hidroenergetskih objektov v okolju.