Pravica do uporabe deleža proizvedene električne energije v črpalni hidroelektrarni Golica prenesena na Dravske elektrarne Maribor

01. marec 2023

Pravica do uporabe 20 odstotnega deleža v črpalni hidroelektrarni (ČHE) Golica proizvedene električne energije, s katero je razpolagala družba ELES, d. o. o., in obveznosti, ki izhajajo iz te pravice, se je v celoti odplačno prenesla na družbo Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., kamor skladno z dejavnostjo DEM – proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov – sodi.

Objekt črpalne hidroelektrarne Golica, je bil zasnovan leta 1988 kot akumulacijska hidroelektrarna (prva faza izgradnje), z manjšo črpalno enoto Hollgraben, približno sto metrov pod koto zajezitve Sobota. Črpalna elektrarna, po klasifikaciji elektroenergetskega objekta, je postala v drugi fazi izgradnje, ki je bila zaključena v letu 2010. Črpalna elektrarna izrablja del porečja reke Bistrice, katere največji in najvišji izvir sega na območje Republike Avstrije, ki se v svoji naravni strugi izliva v reko Dravo v kraju Muta v Republiki Sloveniji. Zaradi posega v porečje reke Bistrice (zajezitev Sobota oziroma Koralpe) in reke Drave (tudi) na območju Slovenije, je bil sklenjen meddržavni sporazum med Republiko Avstrijo in SFRJ o skupnem projektu v razmerju podjetje Kelag – Republika Avstrija 80 odstotkov / podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije (EGS) – Republika Slovenija 20 odstotkov. Današnji deležnik Avstrije je podjetje Kelag (80 odstotkov), upravičeni delež Slovenije pa je pripadal slovenskemu sistemskemu operaterju ELES (20 odstotkov). Podjetje Kelag tudi v celoti upravlja s črpalno elektrarno (proizvodnja, redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje ipd.), družba ELES pa je bila na podlagi virtualnega obračunskega modela sorazmerno udeležena pri deležu proizvedene električne energije in stroških (proizvodnja, redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje ipd.). Konec februarja so bili izpolnjeni vsi pogoji, skladno s pogodbo, da so Dravske elektrarne Maribor prevzele pravice in obveznosti predmetnega pravnega razmerja.